کارکنان دانشکده

نام: آقای ناصر عباسی
سمت: کارپرداز
تلفن: 32757066
محل کار: دانشکده اقتصاد
نام: مهندس فرشاد رضاپرست
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن: 228
محل کار: دانشکده اقتصاد و مدیریت
نام: آقای جواد حقیقی
سمت: مسئول امور عمومی
تلفن: 32758984
محل کار: دانشکده اقتصاد و مدیریت
نام: آقای محمدعلی آیرملو
سمت: مسئول دفتر ریاست
تلفن: 32778984
محل کار: دانشکده اقتصاد و مدیریت
نام: خانم مریم اختیاری
سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی
تلفن: 32753163
محل کار: دانشکده اقتصاد و مدیریت
نام: آقای رضا مهدیزاده
سمت: مسئول آموزش
تلفن: 32753160
محل کار: دانشکده اقتصاد و مدیریت

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:556  این هفته:4818  این ماه:14347  امسال:104782