امروز

سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

اعضای هیات علمی گروه حسابداری

نام: دکتر مهدی حیدری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
گروه آموزشی: حسابداری m.heydari@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/mheidari
شماره تلفن: 4060
نام: دکتر غلامرضا منصورفر
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای امور مالی
گروه آموزشی: حسابداری g.mansourfar@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/g.mansourfar
شماره تلفن: 4047
نام: دکتر پرویز پیری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای حسابداری
گروه آموزشی: حسابداری p.piri@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/p.piri
شماره تلفن: 4049
نام: دکتر حمزه دیدار
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای حسابداری
گروه آموزشی: حسابداری h.didar@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.didar
شماره تلفن: 4003
نام: دکتر اکبر زواری رضایی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای حسابداری و امور مالی
گروه آموزشی: حسابداری a.zavarirezaei@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.zavari
شماره تلفن: 4058
نام: خانم دکتر پری چالاکی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی حسابداری
گروه آموزشی: حسابداری p.chalaki@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/p.chalaki
شماره تلفن: 4059
نام: آقای فرزاد غیور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای حسابداری
گروه آموزشی: حسابداری f.ghayour@urmia.ac.ir http://asatid.urmia.ac.ir/f.ghayour
شماره تلفن: 4043
نام: دکتر علی آشتاب
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای حسابداری
گروه آموزشی: حسابداری a.ashtab@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/ a_ashtab
شماره تلفن: 4054