امروز

سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

اعضای هیات علمی گروه علوم اقتصادی

نام: دکتر علی رضازاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی و صنعتی
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
a.rezazadeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.rezazadeh
شماره تلفن: 4037

Pages