امروز

سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

اعضای هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی

نام: دکتر رامین بشیر خداپرستی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای امور مالی - بیمه
گروه آموزشی: مدیریت بازرگانی
r.bashirkhodaparast@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.bashirkhodaparast
شماره تلفن: 4079
نام: دکتر سید حسام الدین هدایت زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دكتري مديريت بازرگاني (بانكداري)
گروه آموزشی: مدیریت بازرگانی
h.hedayatzadeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.hedayatzadeh
شماره تلفن: 4078
نام: دکتر یوسف پاشازاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت
گروه آموزشی: مدیریت بازرگانی
y.pashazadeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ y.pashazadeh
شماره تلفن: 4069
نام: دکتر رحیم عابدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک(سیاستگذاری
گروه آموزشی: مدیریت بازرگانی
r.abedi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.abedi
شماره تلفن: 4068
نام: دکتر بهرام رضازاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین المللی
گروه آموزشی: مدیریت بازرگانی
b.rezazadeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ b.rezazadeh
شماره تلفن: 4084
نام: دکتر سیدجعفر زنوزی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت استراتژیک
گروه آموزشی: مدیریت بازرگانی
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.zonoozi
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ j.zonoozi
شماره تلفن: 4073
نام: دکتر سیدابوالفضل ابوالفضلی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
گروه آموزشی: مدیریت بازرگانی
a.abolfazli@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ a.abolfazli
شماره تلفن: 072
نام: دکتر مرتضی پیری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت گرایش سیاستگذاری
گروه آموزشی: مدیریت بازرگانی
m.piri@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.piri
شماره تلفن: 4080