امروز

سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
عکس: 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکترای تخصصی حسابداری
شماره تلفن: 
4059
پست الکترونیکی: 
p.chalaki@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/p.chalaki
گروه آموزشی: 
حسابداری
نوع اشتغال: 
شاغل