امروز

دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

اعضای هیات علمی گروه علوم اقتصادی

نام: دكتر سيد جمال الدين محسني زنوزي
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای علوم اقتصادی-اقتصاد پولی واقتصاد بخش­ عمومی
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
sj.mzonouzi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sj.mzonouzi
شماره تلفن: 4015
نام: دکتر یوسف محمدزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای اقتصاد سلامت
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
yo.mohammadzadeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/yo.mohammadzadeh
شماره تلفن: 4036
نام: دکتر سلیمان فیضی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای علوم اقتصادی
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
s.feizi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.feizi
شماره تلفن: 4021
نام: دکتر کیومرث شهبازی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای علوم اقتصادی
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
k.shahbazi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/k.shahbazi
شماره تلفن: 4025
نام: دکتر حسن حیدری
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای کلان سنجی
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
h.heidari@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.heidari
شماره تلفن: 4026
نام: دکتر حسن خداویسی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای علوم اقتصادی
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
h.khodaveysi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.khodavaisi
شماره تلفن: 4027
نام: دکتر حمیدرضا فعالجو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای اقتصاد
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
h.faaljou@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.faaljou
شماره تلفن: 4033
نام: دکتر شهاب جهانگیری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی اقتصاد - گرایش اقتصاد مالی
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
kh.jahangiri@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/kh.jahangiri
شماره تلفن: 4034
نام: دکتر صمد حکمتی فرید
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابع و محیط زیست
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
s.hekmati@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.hekmati
شماره تلفن: 4003
نام: دکتر علی رضازاده
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
a.rezazadeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.rezazadeh
شماره تلفن: 4020