امروز

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت

آقای فرزاد غیور
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
حسابداری
مدرک تحصیلی
دکترای حسابداری
شماره تلفن
4043
دکتر علی آشتاب
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
حسابداری
مدرک تحصیلی
دکترای حسابداری
شماره تلفن
4054
دكتر سيد جمال الدين محسني زنوزي
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
علوم اقتصادی
مدرک تحصیلی
دکترای علوم اقتصادی-اقتصاد پولی واقتصاد بخش­ عمومی
شماره تلفن
4030
خانم دکتر پری چالاکی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
حسابداری
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی حسابداری
شماره تلفن
4059
دکتر سلیمان فیضی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
علوم اقتصادی
مدرک تحصیلی
دکترای علوم اقتصادی
شماره تلفن
4021
دکتر حمیدرضا فعالجو
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
علوم اقتصادی
مدرک تحصیلی
دکترای اقتصاد
شماره تلفن
4033
دکتر یوسف محمدزاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
علوم اقتصادی
مدرک تحصیلی
دکترای اقتصاد سلامت
شماره تلفن
4036
دکتر علی رضازاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
علوم اقتصادی
مدرک تحصیلی
دکتری علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی و صنعتی
شماره تلفن
4037
دکتر خلیل جهانگیری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
علوم اقتصادی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی اقتصاد - گرایش اقتصاد مالی
شماره تلفن
4034

Pages