امروز

چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹

اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت

دکتر هدایت منتخب
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
علوم اقتصادی
مدرک تحصیلی
دکترای اقتصاد
شماره تلفن
4024
دکتر خلیل جهانگیری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
علوم اقتصادی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی اقتصاد - گرایش اقتصاد مالی
شماره تلفن
4034
دکتر یوسف پاشازاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
مدیریت بازرگانی
مدرک تحصیلی
دکترای مدیریت
شماره تلفن
4069
دکتر صمد حکمتی فرید
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
علوم اقتصادی
مدرک تحصیلی
دکترای علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابع و محیط زیست
شماره تلفن
4035
دکتر سلیمان فیضی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
علوم اقتصادی
مدرک تحصیلی
دکترای علوم اقتصادی
شماره تلفن
4021
دکتر علی رضازاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
علوم اقتصادی
مدرک تحصیلی
دکتری علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی و صنعتی
شماره تلفن
4037
خانم دکتر پری چالاکی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
حسابداری
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی حسابداری
شماره تلفن
4059
دکتر حسن حیدری
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
علوم اقتصادی
مدرک تحصیلی
دکترای کلان سنجی
شماره تلفن
4026
آقای فرزاد غیور
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
حسابداری
مدرک تحصیلی
دکترای حسابداری
شماره تلفن
4043
دکتر غلامرضا منصورفر
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
حسابداری
مدرک تحصیلی
دکترای امور مالی
شماره تلفن
4047
دکتر علی آشتاب
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
حسابداری
مدرک تحصیلی
دکترای حسابداری
شماره تلفن
4054
دکتر حسن خداویسی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
علوم اقتصادی
مدرک تحصیلی
دکترای علوم اقتصادی
شماره تلفن
4027
دکتر حمیدرضا فعالجو
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
علوم اقتصادی
مدرک تحصیلی
دکترای اقتصاد
شماره تلفن
4033
دکتر پرویز پیری
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
حسابداری
مدرک تحصیلی
دکترای حسابداری
شماره تلفن
4049

Pages