امروز

جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹

اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت

دکتر حسن خداویسی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
علوم اقتصادی
مدرک تحصیلی
دکترای علوم اقتصادی
شماره تلفن
4027
دکتر حمیدرضا فعالجو
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
علوم اقتصادی
مدرک تحصیلی
دکترای اقتصاد
شماره تلفن
4033
دکتر پرویز پیری
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
حسابداری
مدرک تحصیلی
دکترای حسابداری
شماره تلفن
4049
دکتر رحیم عابدی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
مدیریت بازرگانی
مدرک تحصیلی
دکترای مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک(سیاستگذاری
شماره تلفن
4068
دکتر سیدجعفر زنوزی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
مدیریت بازرگانی
مدرک تحصیلی
دکتری مدیریت استراتژیک
شماره تلفن
4073
دکتر مرتضی پیری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
مدیریت بازرگانی
مدرک تحصیلی
دکتری مدیریت گرایش سیاستگذاری
شماره تلفن
4080
دكتر سيد جمال الدين محسني زنوزي
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
علوم اقتصادی
مدرک تحصیلی
دکترای علوم اقتصادی-اقتصاد پولی واقتصاد بخش­ عمومی
شماره تلفن
4030
دکتر اکبر زواری رضایی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
حسابداری
مدرک تحصیلی
دکترای حسابداری و امور مالی
شماره تلفن
4058
دکتر مهدی حیدری
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
حسابداری
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی
شماره تلفن
4060
دکتر خلیل جهانگیری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
علوم اقتصادی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی اقتصاد - گرایش اقتصاد مالی
شماره تلفن
4034
دکتر رامین بشیر خداپرستی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
مدیریت بازرگانی
مدرک تحصیلی
دکترای امور مالی - بیمه
شماره تلفن
4079
دکتر صمد حکمتی فرید
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
علوم اقتصادی
مدرک تحصیلی
دکترای علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابع و محیط زیست
شماره تلفن
4035
دکتر یوسف محمدزاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
علوم اقتصادی
مدرک تحصیلی
دکترای اقتصاد سلامت
شماره تلفن
4036
دکتر علی رضازاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
علوم اقتصادی
مدرک تحصیلی
دکتری علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی و صنعتی
شماره تلفن
4037

Pages