امروز

دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹
پردیس نازلو
دانشکده اقتصاد و مدیریت

معرفی دانشکده

تاسیس "دانشکده اقتصاد و مدیریت" بر اساس مستندات برنامه توسعه چهارم وسند ملی توسعه استان آذربایجان غربی وباهدف کمک به فرایند توسعه اقتصادی –اجتماعی استان در استان در سال 1385 مورد تصویب هیات امنای دانشگاه قرار گرفت.

"گروه آموزشی علوم اقتصادی" به عنوان مادر مجموعه رشته های فعلی تشکیل دهنده دانشکده  با همت جناب آقای "دکتر منصوری" در سال 1370  و با پذیرش 40 نفر دانشجو در رشته علوم اقتصادی (گرایش بازرگانی) کارخود را آغاز نمود. هم اکنون این دانشکده دارای سه گروه آموزشی مستقل "علوم اقتصادی" "حسابداری" و"مدیریت" و دارای 26 نفر عضو هیات علمی تمام وقت (10نفر گروه اقتصاد و8...

ادامه معرفی

مسئولین دانشکده

رییس دانشکده
دکترای حسابداری
مرتبه علمی:
دانشیار
h.didar@urmia.ac.ir
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی, معاون پژوهشی
دکترای علوم اقتصادی
مرتبه علمی:
استاد
k.shahbazi@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

کارشناسی:
کارشناسی ارشد:
کارشناسی:
کارشناسی ارشد:
کارشناسی:
کارشناسی ارشد: