امروز

سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

بایگانی اخبار و اطلاعیه ها

جلسه دفاعیه پایان نامه آقای علی رضایی کلقای دانشجوی کارشناسی ارشد رشته... ادامه مطلب
 موضوع : بررسی تفاوت اثرگذاری استراتژی های سطح کسب و کار سازمان بر ابعاد... ادامه مطلب
1       2       3       4      5      6       7
اطلاعیه
ترتیب تحویل پایان نامه تطبیق فرم اصلاحات پایان نامه فرم شماره 5 مخصوص... ادامه مطلب
  کلاس های خانم دکتر چالاکی از مورخه 30/8/94 به مدت یک هفته برگزار نخواهد... ادامه مطلب
                                                            فرم های مورد... ادامه مطلب
عنوان"بررسی رابطه بین استراتژی شرکت و ریسک ورشکستگی با تاثیر کارایی به... ادامه مطلب
عنوان"کاربرد ا الگوی پنل وار در بررسی رابطه بین مصرف انرژی رشد اقتصادی و... ادامه مطلب
عنوان"بررسی اثر سودآوری بر ارزش شرکت با تاثیر ساختار سرمایه بعنوان متغیر... ادامه مطلب
عنوان" تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس... ادامه مطلب
عنوان"بررسی اثر میانجی ساختار سرمایه بر ارتباط بین ساختار ماالکیت  و سیاست... ادامه مطلب
عنوان"بررسی اثرات تجارت نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی مقایسه کشورهای درحال... ادامه مطلب
عنوان"بررسی تاثیر اندازه دولت بر روی حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی در... ادامه مطلب
عنوان"بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر روی کارآفرینی در بین کشورهای منتخب"  در... ادامه مطلب

Pages