امروز

سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دكتر سيد جمال الدين محسني زنوزي
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای علوم اقتصادی-اقتصاد پولی واقتصاد بخش­ عمومی
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
sj.mzonouzi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sj.mzonouzi
شماره تلفن: 4030
نام: دکتر مهدی حیدری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
گروه آموزشی: حسابداری
m.heydari@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mheidari
شماره تلفن: 4060
نام: دکتر رامین بشیر خداپرستی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای امور مالی - بیمه
گروه آموزشی: مدیریت بازرگانی
r.bashirkhodaparast@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.bashirkhodaparast
شماره تلفن: 4079
نام: دکتر سید حسام الدین هدایت زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دكتري مديريت بازرگاني (بانكداري)
گروه آموزشی: مدیریت بازرگانی
h.hedayatzadeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.hedayatzadeh
شماره تلفن: 4078
نام: دکتر یوسف محمدزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای اقتصاد سلامت
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
yo.mohammadzadeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/y.mohammadzadeh
شماره تلفن: 4036
نام: دکتر هدایت منتخب
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای اقتصاد
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
h.montakhab@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ h.montakhab
شماره تلفن: 4024
نام: دکتر یوسف پاشازاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت
گروه آموزشی: مدیریت بازرگانی
y.pashazadeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ y.pashazadeh
شماره تلفن: 4069
نام: دکتر سلیمان فیضی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای علوم اقتصادی
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
s.feizi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.feizi
شماره تلفن: 4021
نام: دکتر کیومرث شهبازی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای علوم اقتصادی
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
k.shahbazi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/k.shahbazi
شماره تلفن: 4025
نام: دکتر حسن حیدری
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای کلان سنجی
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
h.heidari@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.heidari
شماره تلفن: 4026

Pages