امروز

سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر غلامرضا منصورفر
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای امور مالی
گروه آموزشی: حسابداری
g.mansourfar@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/g.mansourfar
شماره تلفن: 4047
نام: دکتر حسن خداویسی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای علوم اقتصادی
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
h.khodaveysi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ h.khodaveysi
شماره تلفن: 4027
نام: دکتر حمیدرضا فعالجو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای اقتصاد
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
h.faaljou@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.faaljou
شماره تلفن: 4033
نام: دکتر پرویز پیری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای حسابداری
گروه آموزشی: حسابداری
p.piri@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/p.piri
شماره تلفن: 4049
نام: دکتر حمزه دیدار
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای حسابداری
گروه آموزشی: حسابداری
h.didar@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.didar
شماره تلفن: 4003
نام: دکتر رحیم عابدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک(سیاستگذاری
گروه آموزشی: مدیریت بازرگانی
r.abedi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.abedi
شماره تلفن: 4068
نام: دکتر بهرام رضازاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین المللی
گروه آموزشی: مدیریت بازرگانی
b.rezazadeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ b.rezazadeh
شماره تلفن: 4084
نام: دکتر سیدجعفر زنوزی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت استراتژیک
گروه آموزشی: مدیریت بازرگانی
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.zonoozi
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ j.zonoozi
شماره تلفن: 4073
نام: دکتر سیدابوالفضل ابوالفضلی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
گروه آموزشی: مدیریت بازرگانی
a.abolfazli@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ a.abolfazli
شماره تلفن: 072
نام: دکتر مرتضی پیری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت گرایش سیاستگذاری
گروه آموزشی: مدیریت بازرگانی
m.piri@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.piri
شماره تلفن: 4080

Pages