امروز

سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر اکبر زواری رضایی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای حسابداری و امور مالی
گروه آموزشی: حسابداری
a.zavarirezaei@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.zavari
شماره تلفن: 4058
نام: دکتر خلیل جهانگیری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی اقتصاد - گرایش اقتصاد مالی
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
kh.jahangiri@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/kh.jahangiri
شماره تلفن: 4034
نام: دکتر صمد حکمتی فرید
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابع و محیط زیست
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
s.hekmati@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.hekmati
شماره تلفن: 4035
نام: دکتر علی رضازاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی و صنعتی
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
a.rezazadeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.rezazadeh
شماره تلفن: 4037
نام: خانم دکتر پری چالاکی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی حسابداری
گروه آموزشی: حسابداری
p.chalaki@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/p.chalaki
شماره تلفن: 4059
نام: آقای فرزاد غیور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای حسابداری
گروه آموزشی: حسابداری
f.ghayour@urmia.ac.ir
http://asatid.urmia.ac.ir/f.ghayour
شماره تلفن: 4043
نام: دکتر علی آشتاب
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای حسابداری
گروه آموزشی: حسابداری
a.ashtab@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ a_ashtab
شماره تلفن: 4054

Pages