امروز

سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

بایگانی اخبار و اطلاعیه ها

 عنوان "بررسی تاثیر استراتژی تقسیم سود و سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت... ادامه مطلب
عنوان "اثرات غیر خطی بدهی های دولتی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای عضو اوپک... ادامه مطلب
عنوان "تاثیر نقش واسط رشد پایدار در ارتباط بین ساختار سرمایه عملکرد مالی و... ادامه مطلب
عنوان"مقایسه اثرگذاری توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در بین منتخبی از... ادامه مطلب
"عنوان بررسی اثر رانت منابع طبیعی بر شاخص های حکمرانی خوب کشورهای منتخب" ... ادامه مطلب
رشته مدیریت بازرگانی ساعت 11 روز شنبه مورخه 94/6/21
برنامه کل درسی کارشناسی مدیریت بازرگانی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
جلسه دفاع خانم حاجی

Pages