امروز

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

                                                            فرم های مورد نیاز دانشجویان دانشکده اقتصاد و مدیریت

تعیین زمان دفاع

حین دفاع

بعد از دفاع

تسویه حساب

تمدید سنوات

انتخاب استاد راهنما

کمسیون موارد خاص

درخواست دانشجو

داوری پروپوزال

فرمت پایان نامه

حق التدریس

فرم درخواست آزمون جامع

فرم شماره1

فرم شماره2

فرم شماره4

فرم ارزیابی

 

 

فرم نمره

صفحه اول پایان نامه 

تحویل نسخ

 

درخواست مجوز

فرم انتخاب استاد راهنما(ارشد)

 

 

 

فرم انتخاب راهنما (دکتری)

درخواست مجوز

درخواست مجوز

داوری پروپوزال ارشد

 

 

داوری پروپوزال دکتری

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

فرم گواهی تدریس

 

 

فرم مشخصات

 

 

فرم حق التدریس

 

 

فرم آزمون جامع