امروز

جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دكتر سيد جمال الدين محسني زنوزي
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای علوم اقتصادی-اقتصاد پولی واقتصاد بخش­ عمومی
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
sj.mzonouzi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sj.mzonouzi
شماره تلفن: 4015
نام: دکتر مهدی حیدری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
گروه آموزشی: حسابداری
m.heydari@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=85&Ln=fa
شماره تلفن: 4060
نام: دکتر رامین بشیر خداپرستی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای امور مالی - بیمه
گروه آموزشی: مدیریت بازرگانی
r.bashirkhodaparast@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.bashirkhodaparast
شماره تلفن: 4079
نام: دکتر یوسف محمدزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای اقتصاد سلامت
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
yo.mohammadzadeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/yo.mohammadzadeh
شماره تلفن: 4036
نام: دکتر یوسف پاشازاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت
گروه آموزشی: مدیریت بازرگانی
y.pashazadeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/y.pashazadeh
شماره تلفن: 4069
نام: دکتر سلیمان فیضی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای علوم اقتصادی
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
s.feizi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.feizi
شماره تلفن: 4021
نام: دکتر کیومرث شهبازی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای علوم اقتصادی
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
k.shahbazi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/k.shahbazi
شماره تلفن: 4025
نام: دکتر حسن حیدری
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای کلان سنجی
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
h.heidari@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.heidari
شماره تلفن: 4026
نام: دکتر غلامرضا منصورفر
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای امور مالی
گروه آموزشی: حسابداری
g.mansourfar@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/g.mansourfar
شماره تلفن: 4047
نام: دکتر حسن خداویسی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای علوم اقتصادی
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
h.khodaveysi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.khodavaisi
شماره تلفن: 4027

Pages