امروز

سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰

کارکنان دانشکده اقتصاد و مدیریت

نام محل کار سمت تلفن

آقای اکبر حاجی زاده

مسئول آموزش

4013

خانم فاطمه دلپسند

کارشناس آموزش

4012

آقای کرمعلی نوزاد

کارشناس آموزش

4141

آقای امیر صانعی کیا

مسئول امور عمومی

4040

آقای محمدعلی آیرملو

دانشکده اقتصاد و مدیریت

مسئول دفتر ریاست دانشکده

4004-4003

آقای مهندس فرشاد رضاپرست

دانشکده اقتصاد و مدیریت

کارشناس کامپیوتر

4100

آقای زاهدی

دانشکده اقتصاد و مدیریت

کارشناس پژوهش

4010