امروز

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

کارکنان دانشکده اقتصاد و مدیریت

نام محل کار سمت تلفن

آقای دوستعلی علیپور

مسئول ساختمان کلاسهای آموزشی دانشکده

4101

آقای تورج مشک آبادی

کارشناس کتابخانه دانشکده

4150

آقای فاریق قادری

حوزه ریاست

مسئول خدمات عمومی حوزه ریاست

4003

آقای رحیم شیرازی

مسئول کتابخانه دانشکده

4150

آقای معصوم کان محبت

آموزش دانشکده اقتصاد و مدیریت

کارشناس آموزش

4012-4013

آقای عباس بابازاده

حوزه ریاست

مسئول دفتر دانشکده

4003

آقای اکبر حاجی زاده

مسئول آموزش

4013

آقای مهندس فرشاد رضاپرست

حوزه ریاست دانشکده اقتصاد و مدیریت

مسئول فناوری اطلاعات و سایت اینترنت دانشکده

4100-4006

آقای ستار زاهدی

دانشکده اقتصاد و مدیریت

کارشناس پژوهش - مسئول امور عمومی

4010