امروز

جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

کارکنان دانشکده اقتصاد و مدیریت

نام محل کار سمت تلفن

آقای اکبر حاجی زاده

مسئول آموزش

4013

آقای مهندس فرشاد رضاپرست

دانشکده اقتصاد و مدیریت

کارشناس حوزه فناوری اطلاعات

4100-4006

آقای ستار زاهدی

دانشکده اقتصاد و مدیریت

کارشناس پژوهش - مسئول امور عمومی

4010