امروز

دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

کارکنان دانشکده اقتصاد و مدیریت

نام محل کار سمت تلفن

آقای اکبر حاجی زاده

مسئول آموزش

4013

آقای کرمعلی نوزاد

کارشناس آموزش

4141

آقای محمدعلی آیرملو

دانشکده اقتصاد و مدیریت

مسئول دفتر ریاست دانشکده

4004-4003

آقای مهندس فرشاد رضاپرست

دانشکده اقتصاد و مدیریت

کارشناس کامپیوتر

4100

آقای زاهدی

دانشکده اقتصاد و مدیریت

کارشناس پژوهش

4010