امروز

چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

 

ارومیه کیلومتر 11 جاده سرو دانشگاه ارومیه - دانشکده اقتصاد و مدیریت

کد پستی 5756151818

شماره تلفن دانشکده      31140-044

نمابر دانشکده  31144444-044

دفترچه تلفن دانشکده