امروز

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

تاسیس "دانشکده اقتصاد و مدیریت" بر اساس مستندات برنامه توسعه چهارم وسند ملی توسعه استان آذربایجان غربی وباهدف کمک به فرایند توسعه اقتصادی –اجتماعی استان در استان در سال 1385 مورد تصویب هیات امنای دانشگاه قرار گرفت.

"گروه آموزشی علوم اقتصادی" به عنوان مادر مجموعه رشته های فعلی تشکیل دهنده دانشکده  با همت جناب آقای "دکتر منصوری" در سال 1370  و با پذیرش 40 نفر دانشجو در رشته علوم اقتصادی (گرایش بازرگانی) کارخود را آغاز نمود. هم اکنون این دانشکده دارای سه گروه آموزشی مستقل "علوم اقتصادی" "حسابداری" و"مدیریت" و دارای 23نفر عضو هیات علمی تمام وقت (10نفر گروه اقتصاد و 5نفر گروه مدیریت و 8 نفر گروه حسابداری) است. تعداد دانشجویان دانشکده حدود 1100 نفر می باشد که در چهار رشته "علوم اقتصادی(گرایش بازرگانی)‍  "علوم اقتصادی(گرایش نظری)" "حسابداری"  و "مدیریت بازرگانی" در مقطع کارشناسی (روزانه/شبانه) و 5 رشته در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش های مختلف می باشد.تعداد کل دانشجویان تحصیلات تکمیلی 380 نفر و ترکیب آن به شرح جدول زیر می باشد :

                                                                                                                      مقطع دکتری

در حال تحصیل نام رشته
5 علوم اقتصادی
6 علوم اقتصادی - اقتصاد سنجی
6 علوم اقتصادی - اقتصاد بین الملل
10 علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی
7 علوم اقتصادی - اقتصاد مالی
8 حسابداری
 
 
مقطع کارشناسی ارشد                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                          
در حال تحصیل نام رشته
59 حسابداری
24 مدیریت بازرگانی - بازاریابی
27 مدیریت بازرگانی - بین الملل
29 مدیریت بازرگانی - داخلی
30 مدیریت بازرگانی - استراتژیک
33 مدیریت مالی
27 حسابداری مدیریت
5 علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و بازرگانی
9 علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی
32 علوم اقتصادی - بانکداری اسلامی
8 علوم اقتصادی - اقتصاد اسلامی
31 علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
23 علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

                                                                                                                                                                                                         مقطع کارشناسی

در حال تحصیل نام رشته
6 علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
166 حسابداری
1 علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
202 مدیریت بازرگانی
173 مدیریت دولتی
160 اقتصاد

تعداد دانشجویان در حال تحصیل تمامی مقاطع

43 مقطع دکتری
337 مقطع کارشناسی ارشد
708 مقطع کارشناسی

 

 

رياست دانشكده

دکتر صمد حکمتی فرید

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده